tasarim59

14 Nisan 2024 Pazar /
| | | | |
Toplam Ziyaretçi: 41817  Hit: 680418
Açılış: 28 Mart 2011
TÜZÜK
TÜRK HEKİMLERİ DOSTLUK VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1 - Derneğin adı Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği'dir. Madde 2 - Derneğin merkezi İstanbul'dadır. DERNEĞİN AMACI: Madde 3-a) Derneğin amacı, dernek üyeleri arasındaki dayanışmayı korumak, sosyal ve mesleki ilişkileri sağlamak, hekimlerin hak ve çıkarlarını savunan çalışmalar yapmak, sağlık politikalarının oluşturulmasına ve tıp meslek ahlakının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, tıp bilim ve sanatı uygulamasında çağdaş standartların oluşturulması kalite ve akreditasyon sistemleri ile ilgili işlemleri yapmak ve halk sağlığı gelişmesini sağlamak, derneğin mevcut servetine göre üyelerinden vefat eden üye ailelerine ve muhtaç hekimlere, genç hekimlere ve tıp fakültesi öğrencilerine ayni ve nakti yardım etmektir. b) Dernek yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için amaca uygun toplantı ve kongreler düzenler, projeler üretir, süreli süresiz bülten, dergi, kitaplar yayınlar, eğitimler düzenler, ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapar, resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunur, toplumsal bir baskı grubu niteliğinde kamuoyu oluşturma yönünde faaliyetler yapar, yardım sandığı, kooperatif ve sosyal tesis, lokal kurar, burs verir, hekim dinlenme evi, huzur ve bakımevleri yapar ve açar, donatır, işletir veya işlettirir. İktisadi İşletme kurar. Kendi amaçları ile eş amaçlı diğer tıp meslek dernekleri ile işbirliği yapar, platformlara katılır, gerekirse federasyon, konfederasyon, vakıf kurar veya katılır. Şube ve temsilcilikler açar. DERNEĞİN KURUCULARI: Madde 4 - Dernek İstanbul Tıp Fakültesi Nisaiye Şefi Prof. Dr. Asaf DERVİŞ ve İstanbul Tıp Fakültesi Patolojik Anatomi Profesörü Dr. Hamdi SUAT tarafından (Dahiliye nezaret-i celilesinin 14.6.1333 (1919) tarih ve117 no.lu ruhsatnamesi ile) kurulmuştur. DERNEĞE ÜYE OLMA: Madde 5 - 5253 sayılı 04.11.2004 tarihli dernekler yasası hükümleri içerisinde her Türk hekimi derneğe üye olabilir. Üyeliğin kabul işlemi, hekimin isteği ve iki üyenin tavsiyesi ile ve yönetim kurulunun (30 gün içinde) onayı ile tamamlanır. Üyeliğe kabul edilmeme durumu veya kabul edilme durumu istek sahibine yazı ile bildirilir. Kabul edilmeme kararına itirazda bulunan kimse, derneğin ilk normal genel kurul toplantısında itiraz edebilir. Genel kurulun vereceği karar kesindir. Dernek üyeleri eşit hakka sahiptir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. DERNEKTEN ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA: Madde 6 - Her üye istediği zaman dernekten çıkabilir. Dernekten çıkmak isteyen üye yazılı istekte bulunur. Senelik aidatlarını ve birikmiş borçlarını ödemeye ve kendisine verilmiş demirbaşları iade etmeye mecburdur. Aidatlarını ödemeyen üye iki defa taahhütlü olarak yapılan uyarıdan sonra bu vecibesini yerine getirmezse Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılır. Dernek tüzüğünün kendisine yüklediği görevleri yerine getirmeyenler, dernek amaçlarına aykırı fiil ve harekette bulunanlar Yönetim Kurulunca disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin Kurulu Üyeyi suçlu bulursa Yönetim kuruluna üyelikten çıkarma tavsiyesinde bulunabilir. Çıkarılma kararı üyenin bildirgesindeki adrese yazılı olarak gönderilir. Dernekten çıkarılma kararına, üyenin yapılacak ilk normal Genel Kurul Toplantısında itiraz hakkı vardır. Genel Kurulun vereceği karar kesindir. Kaydı silinen üyelerin evvelce ödediği paralar geri verilmez. Vefatlarında vasiyetnamelerinde gösterdiği kimselere dernekçe yardım yapılmaz. DERNEĞİN ORGANLARI: Madde 7-A) Genel Kurul B) Yönetim Kurulu C) Denetleme Kurulu D) Disiplin Kurulu derneğin organlarını teşkil eder. GENEL KURUL TOPLANTILARI: Madde 8 - Genel Kurul iki yılda bir Nisan ayında normal toplantısını yapar. Bu toplantı olağan toplantıdır. Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli görmesi veya derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı istekleri üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istekleri üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmadığı taktirde Denetleme Kurulu veya istekte bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Yargıcı duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. ÇAĞIRI USULÜ: Madde 9 - Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılmaya hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri, gündemi belirtmek üzere mahalli bir gazetede ilan edilerek veya e-maille veya mektupla toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmazsa toplantı yapılmaz, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantıyla ikinci toplantı arasında yedi günden az zaman bırakılamaz. Toplantı bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma nedenleri de belirterek toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirlenen esaslarına göre yeniden çağrılır. Toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en yüksek mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz. TOPLANTI YERİ VE YETERLİLİK SAYISI: Madde 10 - Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ: Madde 11 - Dernek Genel Kurul toplantıları, çağrıda belirtilen gün ve saatte ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. Onuncu maddede belirtilen tam sayı sağlanması halinde durum bir tutanakla tespit edilerek toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından başlatılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri sayıda katip ve gerekirse başkan vekili seçilir. Madde 12 - Kurul toplantısında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 13 - a) Dernek organlarının seçilmesi, b) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi c) Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi, raporların kabul edilmesi veya edilmemesi, yönetim ve denetleme kurullarının ibrası d) Yönetim Kurulunca hazırlanan taslak bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, f) Derneğin Feshi, h) Disiplin Kurulu tarafından verilmiş çıkarma kararıyla ilgili itirazları incelemek ve karara bağlamak, k) Yasalarda ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılacağı belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi, ı) Üyeler tarafından yapılan önerilerin görüşülerek karara bağlanması. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ: Madde 14 - Dernek Ana Tüzüğü Genel Kurul tarafından toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun oyları ile değiştirilir. SEÇİMLERİN YAPILIŞ USULÜ: Madde 15 - a) Genel Kurulun seçim sistemi esas itibariyle gizlidir. Genel Kurulun gizli oy, açık tasnifin aksine, yönetim kurulu hariç, karar alma yetkisi vardır. Tasnifin geri bırakılması söz konusu olamaz. Seçim sonucu sayımın bitiminden sonra derhal ilan olunur. İlan şekle bağlı değildir. b) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun kendi aralarında yapacakları görev taksiminde de esas olan gizli oy açık tasnif sistemi olup, kurullar aksine de karar alabilirler. c) Genel Kurulun kararları çoğunlukla verilir. Her üyenin bir oyu vardır. Eşitlik halinde kura usulü geçerlidir. Derneğin feshi halinde 2/3 çoğunluk aranır. Fesih için 2/3 çoğunluk toplantıda bulunan üyelerin nisabıdır. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ: Madde 16 - Derneğin Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek olmak üzere Genel Kurulca iki senelik olarak seçilir. Boşalan asil üyeler yerine yedekleri getirilir. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, işleri kolaylaştırmak için komiteler kurmak, b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ait işleri yapmak, gelecek yıla ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak, c) Dernek tüzüğünün ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapmak. YÖNETİM KURULUNDA GÖREV TAKSİMİ VE İÇ DENETİM ŞEKLİ: Madde 17 - Yönetim Kurulu kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili, bir sekreter üye ve bir sayman üyeyi 15-b'ye göre seçerek görev taksimi yapar. Başkan derneğin temsilcisidir. Ayrıca Yönetim Kuruluna başkanlık ile dernek organları ve gerekirse üyeler arasında birlik ve beraberliğin yerine getirilmesi için çalışır. Başkanın bulunmadığı ve başkan tarafından özel olarak görevlendirildiği zaman ikinci başkan, başkanın sıfat ve yetkilerine sahiptir. Sekreter üye ile sayman üye görev ve yetkilerini tüzüğün ve yasaların genel hükümleri içerisinde kullanmağa zorunludur. Yönetim Kurulu, demirbaş eşyanın korunması ve derneğin çalışma programındaki bazı işlerin görülebilmesi için hekim olmayan vasıflı kişileri ücret karşılığı çalıştırabilir. Madde 18 - Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ Madde 19 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ: Madde 20 - Yönetim Kurulu mevcut üyenin yarıdan bir fazlasının mevcudu ile toplanır. Kurulun en az ayda bir toplanma mecburiyeti vardır. Toplantı gün ve yeri karar altına alınıp karar defterine geçirilerek imzalanır. Başkanın gerek gördüğü zamanlarda Yönetim Kurulu resmen toplantıya çağrılabilir. Toplantıda karar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın oyu çoğunluk kazanmış sayılır. Başkanın bulunmadığı zamanlarda ikinci başkan, o da olmadığında sekreter üye başkanlık yapar. Yönetim Kurulu çalışmalarından ücret almaz. Gerektiğinde yolluk için karar verebilir. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar halinde yedekleri çağrılarak tamamlanır. Yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısı yarıdan aşağıya düşerse, Genel Kurulu, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birisinin başvurusu ile yörenin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ: Madde 21 - Denetleme Kurulu üç asil, üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Kurul kendi arasında tüzük hükümlerine göre bir başkan seçer. Denetleme Kurulu tam sayı ile çalışır. Gelmeyenlerin yerini yedekler tamamlar. Başkan denetlemeyi müstakilen de yapabilir. Denetleme Kurulu dernek defter ve kayıtlarını kontrol eder ve hazırlayacakları raporlarını altı ayı geçirmemek üzere Yönetim Kuruluna verir. Genel Kurul toplantısında ise toplantı divanına verir. Denetleme Kurulu, gerek Yönetim Kurulu çalışmalarını yetersiz bulduğu, gerekse tutumunun dernek amaçları ile bağdaşmaz ve zarar verici olduğunu anladığı anda Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve yolsuzluk durumunda sorumluları Disiplin Kuruluna vermeye yetkisi vardır. DİSİPLİN KURULU GÖREV VE YETKİLERİ: Madde 22 - Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından en az on yıllık meslek kıdemi olan üyeler arasından seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Kurul üye tam sayısı ile çalışır. Gelmeyenlerin yeri yedekleri ile tamamlanır. Disiplin Kurulu kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter üye seçer. Sekreter üyenin görevi raportörlüktür. Kurulca alınan kararlar defterine geçer. Disiplin Kurulunun Yönetim Kuruluna üyeleri dernekten çıkarılması tavsiye yetkileri vardır. Yönetim Kurulu tarafından verilen çıkarılma kararına üyenin ilk normal Genel Kurul toplantısında itiraza hakkı vardır. Genel Kurul kararı kesindir. O R G A N L A R A S E Ç İ L E N L E R İ N İ D A R E Y E B İ L D İ R İ L M E S İ : Madde 23 - Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri, tarihleri, meslekleri ve ikametgahları genel kurul sonuç bildirimi dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir. ORTAK HÜKÜMLER: Madde 24 - Denetleme ve disiplin kurullarının karar almaları, kayıt ve benzeri işlemlerde Yönetim Kurulunun uyguladığı yöntem ve ilkelere uygulanır. Organlarda oluşan üyelik boşalmaları yedek üyelerle giderilir. Organlardan birinde görev alan bir üye diğerlerinde görev alamaz. Madde 25 - Kurul toplantılarında gerekli mazereti olmadan üst üste üç kez katılmayan üye bulunduğu görevden çekilmiş sayılır. Böylece boşalan yer kurulca alınan karardan sonra yedeği çağrılarak doldurulur. Madde 26 - Bütün organlar ihmal ve kusurlu hareketlerinden dolayı Genel Kurula karşı sorumludurlar. DEFTER VE KAYITLAR: Madde 27 - Defterlerin noterlikçe tasdik edilmeleri zorunludur. a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidat taahhütleri bu deftere yazılır. b) Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve sayı sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altları Yönetim Kurulunun kararları alan üyeleri tarafından imzalanır ve mühürlenir. c) Disiplin Kurulu Karar Defteri: Disiplin Kurulunun almış olduğu kararlar bu deftere yazılarak altları imzalanır ve ayrıca buna ek olarak alınan kararların yazılı şekilleri tarih ve numarası ile ilgili dosyasına konur. ç) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve gönderilen evraklar sayı ve tarihi ile bu deftere yazılır. Gelenlerin asılları, gidenlerin kopyaları ayrıca dosyalanır. d) Gelir - Gider Defteri: Dernek adına alınan tüm paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açıkça ve düzenli olarak bu deftere işlenir. e) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere yazılır. Dernek gelirleri dip koçanlı ve sıra nolu makbuzlarla alınır, giderler harcama belgeleriyle bu deftere işlenir. f) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere yazılır. DERNEK GELİRLERİ: Madde 28 - Derneğin gelir kaynakları şunlardır: a) Üyelerden Genel Kurulca kabul edilmek koşuluyla 40,00 ile 100,00 YTL arasında tespit edilecek yıllık aidat. b) Dernekçe düzenlenen balo, eğlence, gezi, piyango, konser, konferans, kongre ve hekimlikle ilgili yayın ve basılı defter ve kağıtlardan elde edilen gelir, c) Dernek mallarından elde edilen gelirler ve banka faizleri, d) Yardım yönetmeliği gereğince üyelerden toplanan sosyal yardımlar e) Bağışlar OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILAR: Madde 29 - Yönetim Kurulu gerek duyduğu çeşitli durumlarda, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Bu çağrı olağan genel kurul toplantı usulüne göre yapılır. Olağanüstü toplantılar gündemindeki konuları görüştükten sonra dağılır. Usule ait hükümler bu toplantıda da aynen tatbik edilir. DERNEĞİN FESHİ TOPLANTISI: Madde 30 - Derneğin Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu sayı elde edilmediği taktirde ikinci defa toplantıya çağrılan üyelerin katılanlarının üçte ikisinin oyu ile fesih kararı alınabilir. Derneğin feshi beş gün içinde yörenin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Çağrı usulü olağan genel kurul çağrı usulünün aynıdır. DERNEĞİN İNFİSAHI: Madde 31 - Dernek aciz hale düşer veya yönetim kurulu tüzük gereğince kurulamaz, yeter sayı düşer ve üst üste iki olağan genel kurul toplantısı yapılamazsa bu gibi hallerde dernek insifah eder. Bu durumun tespiti yörenin en büyük mülki amirliğinin kararı ile olur. TASFİYE: Madde 32 - Fesih durumunda derneğin taşınır veya taşınmaz mal varlığı ile parasının kurulacak bir komisyonca tasfiyesinden sonra artan kısmı Türkiye Kızılay Derneği'ne bağışlanır. MÜTEFERRİK MADDELER: Madde 33 - Meslek kredileri ile yardıma muhtaç hekim ve ölen üye ailelerine yapılacak yardım şekli, ayrıca kurulacak huzur evi, lokal ve benzeri tesislerin yönetimi genel kurulca onaylanmış yönetmeliklerle düzenlenir. Madde 34 - Bu tüzükte yer almayan hususlar 5253 sayılı dernekler kanununun hükümleri çerçevesinde yürütülür.
HABERLER
YAZARLAR
4.1.2014
Op. Dr.
Murat EMANETOĞLU
25.4.2013
Prof. Dr.
Gazi ZORER
28.5.2011
Yrd. Doc. Dr.
Nezih VAROL
9.3.2011
Op. Dr.
Şükrü GÜNER
COPYRIGHT © 2011 - 2012. Tüm Hakkı HEKIMDER - Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği'ne aittir. Web Tasarım Hermes Yazılım.